top of page

FATFÖRSÄLJNING

ek2_8_edited_edited.jpg
NU KAN DU KÖPA FRIENDSHIP RUM-FAT

Nu ger vi dig möjligheten att köpa Friendship Rums fat, ett så kallat ankare. Ankaret är gjord av svensk ek, hårt rostat och rymmer ca 39,25 liter innehållande vår blandning som i sitt ursprung har upp till en 8-årig lagring i Karibien innan den kommer till oss. Blandningen härstammar från Dominikanska, Venezuela, Nicaragua och Jamaica.

Är du intresserad eller har du mer frågor? Kontakta Jens via e-post jens@hzbrands.se för att få personlig support och svar på dina funderingar.

Prislista

Vår Friendship Rum-blandning, har upp till 8 års lagring i Karibien innan den kommer till oss. En blandning som härstammar från Dominikanska, Venezuela, Nicaragua och Jamaica 14.000 kr (som lån). Fatet, ett så kallat ankare om ca 39,25 liter. I dagsläget kan vi erbjuda svensk ek som är hårt rostat. 9.500 kr.

I detta totalpris ingår fatet, ett lån till Friendship Rum för fatets innehåll, fatfyllning, fatplakett, hanteringskostnad årligt fatprov, buteljering, etikettering, frakt till utlämningsstället och kostnaden för lagring och försäkring under det första året.

Tilläggstjänster

• Extra lagring efter ett år 1.000 kr/år.

• Spädning vid buteljering (som lägst 48 %) 500 kr
• 
Återfyllning efter buteljering 14.000 kr som lån och övrig kostnad 3.400 kr. 
• Extra förpackningar utöver 75 st/ankare 30 kr/st.

Lånet

Rådande lagstiftning gör att vi inte har möjlighet att sälja Rom direkt till dig. Därför är det belopp du betalar uppdelat på en summa för köp av fatet och en summa som är ett lån till oss som betalas tillbaka vid buteljering.

 

Vad kommer dina flaskor att kosta?

När Rommen är buteljerad och du ska hämta ut flaskorna ska du betala den sista delen av kostnaden för din rom. Det är alkoholskatt, moms samt systembolagets påslag. Det slutgiltiga priset per flaska vet vi först när vi har mätt upp den exakta alkoholstyrkan på din rom och kan beräkna skatten.

Räkneexempel på flaskpriser med dagens gällande alkoholskatt och momssats. Observera att vi i detta exempel räknat med 75 flaskor efter 1 års lagring och ett fat som vid köpet kostar 23.500 kronor varav en lånedel om 14.000 kr. Räknat på 75 flaskor och 65 % alkohol, blir priset beräknat att betala vid uthämtning i butiken enligt nedan. (Totalkostnaden ser du nedanför på sidan då den även tar med kostnaden för ditt fat). Kostnad vid uthämtningstillfället 490 kr/flaska. 
Kostnad/flaska totalt (65 % alkoholhalt) 616 kr/flaska

VILLKOR FATFÖRSÄLJNING
 

Parterna

Parterna som sluter avtal är Friendship Rum och en fysisk eller juridisk person, fatägaren.

 

Faten

Den storlek på ekfat som används är så kallade ankare, med volymen 39,25 liter. I och med att trä är ett levande material och alla trästavar inte är exakt lika kan det förekomma variationer i storleken. Vid buteljering av flaskor justeras för plus- eller minusvariation utifrån normvärdet 39,25 liter. Alla fat toppfylls.

 

Destillatet

Spriten är av sockerrörsmelass och är förlagrad i ex. Bourbonfat i sina ursprungsplatser.  Vår blend kommer från Nicaragua, Jamaica och Kuba med upp till 8 års lagring innan den kommer till Friendship Rum. Alkoholhalten vid fatfyllningen är 65 %.

Köp av fat och reservation av innehållet

Det initiala utlägget för fatägaren är uppdelat i ett obligatoriskt köp av fatet och ett lån till Friendship Rum. Motprestationen för lånet är att Friendship Rum, för fatägarens räkning, reserverar innehållet i fatägarens ankare (fatet). Fatets innehåll reserveras i sin helhet. Fatägare har alltså inte möjlighet att reservera delar av ett ankares innehåll.

Anmälan om köp

Anmälan om köp och reservation sker via e-post till jens@hzbrands.se

 

Tilldelning av fat

Friendship Rum förbehåller sig rätten att besluta om tilldelning av fat.

Avtal

Avtal sluts genom att intressent som tilldelats fat betalar in beloppet för köp och reservation i sin helhet. Genom betalning godkänner också fatägaren villkoren, som bifogas med fakturan.

 

Registeruppgifter

Fatägaren ansvarar för att uppgifter angivna vid intresseanmälan är korrekta. Skulle kontaktuppgifterna ändras ansvarar Fatägaren för att dessa ändringar registreras via e-post till jens@hzbrands.se eller genom direktkontakt med Friendship Rum.

Kontakt och meddelanden

Meddelanden rörande lånet och reservationen tillställs fatägaren. Friendship Rum kontakt med fatägaren sker i första  hand genom den e-post som fatägaren angivit i sina kontaktuppgifter.

 

Lån

Fatägarens inlåning till Friendship Rum är knutet till fatägaren. Lånebeloppet framgår av den faktura som betalas till bolaget i samband med fatköpet. Beloppet återbetalas när fatägaren utnyttjar sin reservation genom buteljering av ankarets innehåll eller på fatägarens begäran. Om ankaret buteljeras i flera omgångar återbetalas lånet i sin helhet vid den avslutande buteljeringen. Om fatägaren begär återbetalning utan att utnyttja sin reservation, förfaller denna. Återbetalning av lånet sker tidigast ett år efter det datum då fatet fylls och senast tio år efter samma datum. Friendship Rum äger rätt att i förtid avsluta en reservation och återbetala lånesumman om det skulle finnas synnerliga skäl.

Ränta

Det utgår ingen ränta på fatägarens lån till Friendship Rum.

Fatfyllning

Friendship Rum fyller fatet vid överenskommen tidpunkt. Fatet måste vara betalt vid fatfyllning.

Lagring

Lagring av ankare sker i Friendship Rum lager.  Minimilagringstiden är ett år. Efter det första året är det fatägaren som avgör hur länge fatet ska lagras. Längsta lagringstid för ankare är tio år. I fatets pris ingår lagringskostnad och försäkring för det första året. Om fatägaren väljer att lagra sitt ankare längre än så faktureras en avgift för lagring och försäkring. Avgiftens storlek  se prislistan ovan.

Provsmakning

I köpet ingår möjlighet till en årlig provsmakning av fatet. Provsmakningarna kan göras enligt överenskommelse.

Fatägaren bokar sin provsmakning via e-post jens@hzbrands.seVid provsmakning tillkommer, i enlighet med krav i gällande lagstiftning, en kostnad per centiliter enligt separat prislista.

Buteljering

Buteljeringsanmälan skall göras via e-post jens@hzbrands.seEr rom buteljeras på flaskor om 50 centiliter. Friendship Rum buteljerar endast fulla flaskor. Under lagring reduceras, på grund av avdunstning, innehållet i fatet både i volym och i alkoholstyrka. Detta är en naturlig del av lagringsprocessen. 

Buteljeringen görs normalt vid den alkoholstyrka fatets innehåll nått vid buteljeringstillfället (så kallad cask strength). Mot en avgift kan fatägaren välja buteljering till en lägre alkoholstyrka – dock lägst 48 %. Vid spädning debiteras en kostnad för detta enligt prislista ovan. Anmälan om spädning görs i samband buteljeringsanmälan. Efter ett års lagring uppgår volymen normalt till ca 75 flaskor vid cask strength. Vid en längre lagringstid, blir den slutliga totala volymen mindre på grund av avdunstning.

 

Vid buteljering vid fatstyrka tillkommer inga extra kostnader för tappning, flaskor eller etiketter upp till 75 flaskor. Vid fler än 75 flaskor debiteras en kostnad per flaska. Delar av flaskans etikett har en fri utformning. Fatägaren anger, vid anmälan om buteljering, hur denna fria del ska utnyttjas. Det är möjligt att få trycket i 2-färg med vit bakgrund och logotypers original bifogas till buteljeringsanmälan i jpg-format.

För övrigt trycker Friendship Rum all information om rommen på etiketterna. Fatägaren kan efter buteljering välja något av följande alternativ för sitt fat:
 

1. Återfylla fatet med destillat för ny lagring. I normalfallet kan fatet fyllas minst två gånger.

2. Få fatet skickat till en adress inom Sverige mot transportbolagets pris.

3. Sälja fatet till Friendship rum AB mot ett fast pris om 1.500 kr.
 

Priser kan komma att justeras och aktuella priser hittar du i prislistan ovan. I normalfallet kan ett ankare fyllas minst två gånger och samtliga fatägare får också ett erbjudande om återfyllning av sitt fat i samband med första buteljeringen.

Extratjänster

Friendship Rum erbjuder fatägare ytterligare upplevelser, tjänster och produkter relaterade till deras fatägande. Dessa tillval hittar du i prislistan ovan.

Leverans

Leverans av buteljerade flaskor sker till det systembolag som anges i buteljeringsbeställningen, i enlighet med de lagar som gäller vid buteljeringstillfället.

 

Tillkommande kostnader

De av Friendship Rum angivna kostnaderna för ankarets innehåll inkluderar inte externa skatter eller avgifter som till exempel alkoholskatt, moms och försäljningsställets påslag.

Oförutsedda händelser

Rommen lagras i ekfat. Då eken i faten är ett levande material kan läckage eller andra oförutsedda händelser inträffa. Friendship Rum kompenserar eller ersätter, i den mån det är möjligt, fatägaren för eventuellt bortfall vid dylika händelser.

Ändring av villkor i redan slutna avtal

Friendship Rum äger rätt att träffa överenskommelse med fatägarna om ändring av dessa villkor i den mån lagstiftning, domstolsavgörande eller myndighetsbeslut ger anledning härtill eller om det i övrigt – enligt Friendship Rum bedömning – är nödvändigt.

 

Force Majeure

Förhindras Friendship Rum åtaganden enligt detta avtal till följd av Force Majeure ska Friendship Rum, för den tid som hindret varar, anses befriat från sina åtaganden enligt avtalet. Fatägare har då ej rätt till ersättning för skada som därigenom uppkommit.
 

Med Force Majeure avses krig, terroristhandling, politiska oroligheter, import eller exportrestriktioner, myndigheters beslut eller föreskrifter, strejk, lockout, blockad eller annat arbetshinder, brand, översvämning, storm, orkan eller andra naturkatastrofer, olyckshändelse eller annan med angivna fall jämförbar omständighet utanför Friendship Rum kontroll, vilka hindrar Friendship Rum från att fullfölja åtagandena.

bottom of page